Sử dụng tài khoản 152 – Nguyên vật liệu (TT 200)

Sử dụng tài khoản 152 – Nguyên vật liệu (TT 200)

Sử dụng tài khoản 152 – Nguyên vật liệu ( TT200)

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các NVL trong kho của doanh nghiệp

Sử dụng tài khoản 152

I- Kết cấu tài khoản

Bên Nợ Bên Có

-Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ các nguồn khác

-Trị giá nguyên vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê

-Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ ( đối với DN áp dụng kế toán HTK theo PP KKĐK)

-Trị giá thực tế của nguyên vật liệu xuất dùng vào sản xuất, kinh doanh để bán, thuê ngoài gia công chế biến hoặc đi góp vốn

-Trị giá NVL trả lại người bán hoặc được giảm giá mua hàng
– Chiết khấu thương mại NVL khi mua được hưởng
– Trị giá NVL hao hụt, mất mát phát hiện khi kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá thực tế của NVL tồn kho đầu kỳ (trường hợp DN áp dụng kế tóan HTK theo PP KKĐK);

II- Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Áp dụng cho DN tính giá HTK theo PP kê khai thường xuyên
a) Tăng NLV

Khi mua NVL trong nước về nhập kho căn cứ HĐ GTGT, HĐBH, Phiếu NK:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có các TK 111, 112, 141, 331, … (tổng giá thanh toán).
– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị nguyên vật liệu bao gồm cả thuế GTGT.

 Khi mua NVL được giảm giá hoặc chiết khấu thương mại, NVL trả lại

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Khi mua NVL mà hóa đơn về trước, hàng chưa về nhập kho ( Hàng mua đang đi đường)

Nếu trong tháng hàng về thì căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho để ghi vào tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.
– Nếu đến cuối tháng nguyên liệu, vật liệu vẫn chưa về thì căn cứ vào hóa đơn, kế toán ghi nhận theo giá tạm tính:
Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có TK 331 – Phải trả cho người bán; hoặc
Có các TK 111, 112, 141, …
– Sang tháng sau, khi nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, căn cứ vào hóa đơn và phiếu nhập kho, ghi:
Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

Khi mua NVL nhập khẩu

Khi nhập khẩu nguyên vật liệu, ghi:
Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312) 
Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).
Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu).
Có TK 3381 – Thuế bảo vệ môi trường.
– Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

– Trường hợp mua nguyên vật liệu có trả trước cho người bán một phần bằng ngoại tệ thì phần giá trị nguyên vật liệu tương ứng với số tiền trả trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước. Phần giá trị nguyên vật liệu bằng ngoại tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm mua nguyên vật liệu.

Các chi phí thu mua, bốc dỡ, vận chuyển

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có các TK 111, 112, 141, 331, …

Đối với nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê đã xác định được nguyên nhân thì căn cứ nguyên nhân thừa để ghi sổ, nếu chưa xác định được nguyên nhân thì căn cứ vào giá trị nguyên liệu, vật liệu thừa, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).
– Khi có quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)
Có các tài khoản có liên quan.

b) Giảm NLV

Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, …
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Khi xuất nguyên liệu, vật liệu dùng để mua lại phần vốn góp tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:

– Ghi nhận doanh thu bán nguyên vật liệu và khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:
Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra phải nộp.
– Ghi nhận giá vốn nguyên vật liệu dùng để mua lại phần vốn góp tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi

Ghi nhận giá vốn NVL dùng để mua lại phần vốn góp tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết ghi

Nợ TK 632

Có TK 152

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm tin học kế toán Quang Minh 

Số 106 – Ngõ 12 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội

Tel: 0243 776 7029 – 0919 505 858 – 0974 726 568

Web: www.ketoanquangminh.com

 

Xem thêm: Cách sử dụng tài khoản 153 – CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Sử dụng tài khoản 152, Sử dụng tài khoản 152 – Nguyên vật liệu (TT 200), Sử dụng tài khoản 152 theo thông tư 200, học kế toán tổng hợp ở đâu,Sử dụng tài khoản 152, Sử dụng tài khoản 152 – Nguyên vật liệu (TT 200), Sử dụng tài khoản 152 theo thông tư 200, học kế toán tổng hợp ở đâu

Sử dụng tài khoản 152 – Nguyên vật liệu (TT 200)
5 (100%) 2 votes
Chia sẻ :

Bình luận

Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội