Cách lập báo cáo tài chính theo TT200 ( phần II)

Cách lập báo cáo tài chính theo TT200 (phần II) 

PHẦN I XEM TẠI ĐÂY

Tiếp theo:

B- TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 =  210 +  220 +  230 +240 + 250 + 260)

  1. Các khoản phải thu dài hạn  (210 = 211 + 212 + 213 +214 + 215 + 216 + 219)

+ Phải thu dài hạn của khách hàng (211): Phản ánh số dư bên Nợ của TK 131 ” Phải thu khách hàng” (Các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)

+ Trả trước cho người bán dài hạn (212): Phản ánh số dư bên Nợ TK 331 ” Phải trả cho người bán” (Các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc ( 213): Phản ánh số dư bên Nợ TK 1361 “Phải thu nội bộ” (Các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)

+ Phải thu nội bộ dài hạn (214): Phản ánh số dư bên Nợ TK 1362, TK 1363, TK 1368 “Phải thu nội bộ”

+ Phải thu về cho vay dài hạn (215): Phản ánh số dư bên Nợ TK 1283 –“Cho vay” ( có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)

+ Phải thu dài hạn khác (216): Phản ánh số dư Nợ chi tiết của các tài khoản: TK 1385, TK 1388, TK 334, TK 338, TK 141, TK 244.

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (219): Phản ánh số dư bên Có chi tiết TK 2293 và được ghi bằng số “ÂM”

    2.  Tài sản cố định (220 = 221 + 224 +  227)

– Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)

+ Nguyên giá (222): Phản ánh số dư bên Nợ của TK 211 “Tài sản cố định hữu hình”.

+ Giá trị hao mòn lũy kế (223): Phản ánh số dư Có TK 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” và được ghi bằng số “ÂM”

– Tài sản cố định thuê tài chính  (224 = 225 + 226)

+ Nguyên giá (225): Phản ánh số dư bên Nợ TK 212 “Tài sản cố định thuê tài chính”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (226): Phản ánh số dư bên Có TK 2142 “Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính” và được ghi bằng số “ÂM” 

– Tài sản cố định vô hình (227 = 228 +  229)

+ Nguyên giá (228): Phản ánh số dư bên Nợ TK 213 “Tài sản cố định vô hình”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (229): Phản ánh số dư bên Có TK 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” và được ghi bằng số “ÂM”

– Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)

+ Nguyên giá (231): Phản ánh số dư bên Nợ TK 217 “Bất động sản đầu tư”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (232) : Phản ánh số dư bên Có TK 2147 “Hao mòn bất động sản đầu tư” và được ghi bằng số “ÂM

-Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)

+ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (241): Phản ánh số dư bên Nợ TK 154  “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” và số dư bên Có chi tiết của TK 2294  “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”.

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (242): Phản ánh số dư bên Nợ TK 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”.

– Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 +  253 + 254 + 255)

+ Đầu tư vào công ty con ( 251): Phản ánh số dư bên Nợ TK 221 “Đầu tư vào công ty con”.

+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (252): Phản ánh  số dư bên Nợ TK 222 “Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết”.

+ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (253): Phản ánh số dư Nợ TK 2281  “Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác”.

+ Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn ( 254): Phản ánh  số dư Có TK 2292 “Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác” và được ghi bằng số “ÂM”

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (255) “Phải thu về cho vay dài hạn”: Phản ánh số dư bên Nợ của các TK 1281, TK 1282, 1288. 

– Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)

+ Chi phí trả trước dài hạn ( 261): Phản ánh số dư bên Nợ TK 242 “Chi phí trả trước”.

+ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (262): Phản ánh số dư bên Nợ TK 243 “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”.

+ Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (263): Phản ánh số dư bên TK 1534 – “Thiết bị, phụ tùng thay thế”  và số dư bên Có chi tiết TK 2294 – “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”.

+ Tài sản dài hạn khác (268): Phản ánh số dư bên Nợ TK 2288 “Đầu tư khác”

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

Trung tâm tin học kế toán Quang Minh

Số 106 Ngõ 12 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 0243 776 7029  –  0974 726 568 (Mrs Nhung)

Website: https://ketoanquangminh.com

Tag: Cách lập báo cáo tài chính theo TT200, Cách lập báo cáo tài chính theo TT200 phần I, Cách lập báo cáo tài chính theo TT200 phần II, hướng dẫn Cách lập báo cáo tài chính theo TT200            
Cách lập báo cáo tài chính theo TT200 ( phần II)
Rate this post
Chia sẻ :

Bình luận

Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội