Cách lập báo cáo tài chính theo TT 200

Cách lập báo cáo tài chính theo TT 200

Cách lập báo cáo tài chính theo TT200

Báo cáo tài chính tại một doanh nghiệp bao gồm:

+ Bảng cân đối phát sinh ( Bắt buộc)

+ Bảng cân đối kế toán ( Bắt buộc)

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Bắt buộc)

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( khuyến khích)

+ Thuyết minh báo cáo tài chính ( Khuyến khích).

Cách lập Bảng cân đối kế toán (BCĐKT):

BCĐKT phản ánh tổng hợp tình hình vốn kinh doanh của một đơn vị về tài sản và nguồn vốn tại một thời điểm nhất định. Thời điểm thường được quy định là ngày cuối cùng của 1 kỳ báo cáo.

Khi lập BCĐKT cần chú ý các điểm sau:

_Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày BCTC

_ Các khoản mục tài sản và nguồn vốn được phân chia thành ngắn hạn và dài hạn tương ứng

Dữ liệu căn cứ lập BCĐKT:

** Căn cứ sổ chi tiết, thẻ chi tiết hoặc bảng tổng hợp

** Căn cứ sổ kế toán tổng hợp ( Sổ cái, nhật ký sổ cái)

** Căn cứ bảng cân đối phát sinh

** Căn cứ bảng cân đối kế toán năm trước.

Nội dung lập BCĐKT:

I- TÀI SẢN

A- Tài sản ngắn hạn – ( 100 = 110 +120 +130 +140 +150)

1. Tiền và các khoản tương đương tiền ( 110 =111 + 112)

– Tiền (111): Phản ánh số dư cuối kỳ Bên Nợ của TK 111 “Tiền mặt” , TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái.

– Các khoản tương đương tiền ( 112): Phản ánh số dư cuối kỳ Bên Nợ của TK 121 “Chứng khoán kinh doanh” trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái.

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn ( 120 = 121 + 122 + 123)

– Chứng khoán kinh doanh ( 121) : Phản ánh số dư bên Nợ cuối kỳ của TK 121 “Chứng khoán kinh doanh” sau khi trừ đi khoản tương đương tiền trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái.

– Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) ( 122): Số dư cuối kỳ bên Có TK 2291 ( Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh). Được thể hiện bằng giá trị ” ÂM”

– Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ( 123): Số dư cuối kỳ bên Nợ TK 128

3. Các khoản phải thu ngắn hạn ( 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)

– Phải thu ngắn hạn của khách hàng (131): Số dư cuối kỳ bên Nợ TK 131 “Phải thu khách hàng” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái đối với những khách hàng có khoản nợ dưới 12 tháng

– Trả trước cho người bán ngắn hạn ( 132): Số dư cuối kỳ bên Có TK 331 “Phải trả người bán” trên sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái chung đối với những khách hàng có khoản nợ dưới 12 tháng

– Phải thu nội bộ ngắn hạn ( 133): Số dư cuối kỳ bên Nợ TK 136 ” phải thu nội bộ”  trên sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái

– Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng: Số dư cuối kỳ bên Nợ TK 337 ” Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng”

– Phải thu về cho vay ngắn hạn ( 135): Số dư  cuối kỳ bên Nợ TK 1283 “Cho vay”

– Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*): Số dư cuối kỳ bên Có TK 2293 ” Dự phòng phải thu khó đòi”. Lấy giá trị âm.

– Tài sản thiếu chờ xử lý ( 139): Số dư cuối kỳ bên Nợ của các TK: 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý”, 141 ” Tạm ứng”, 334 “phải trả người lao động”, 338″ phải trả phải nộp khác”

4- Hàng tồn kho

– Hàng tồn kho (141): Số dư cuối kỳ bên Nợ của các tài khoản: 152 “Nguyên vật liệu”, 153 “Công cụ dụng cụ”, 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”, 155 “Thành phẩm”, 156 “Hàng hóa”, 157 “Hàng gửi bán” trên sổ cái, nhật ký sổ cái.

– Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) ( 149): Số dư cuối kỳ bên Có của TK 2294

5- Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)

– Chi phí trả trước ngắn hạn (151): Số dư cuối kỳ bên Nợ TK 242 ” chi phí trả trước” các chi phí không quá 12 tháng

– Thuế GTGT được khấu trừ (152): Số dư cuối kỳ bên Nợ của TK 133 ” Thuế GTGT được khấu trừ” trên sổ cái, nhật ký sổ cái.

– Thuế và các khoản phải thu Nhà nước (153): Số dư cuối kỳ bên có của TK 333 ” Thuế GTGT phải nộp” trên sổ cái, nhật ký sổ cái.

– Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (154): Số dư cuối kỳ bên Nợ của TK 171 ” Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ”

– Tài sản ngắn hạn khác (155): Số dư cuối kỳ bên Nợ của TK 2288 “Đầu tư khác”

B, Tài sản dài hạn

*-**   Liên hệ tư vấn và đào tạo:

Trung tâm kế toán tin học Quang Minh

Số 106 – ngõ 12 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 0243 776 7029 – 0919 505 858 (Ms.Nhung)

Website: ketoanquangminh.com

 

Cách lập báo cáo tài chính theo TT 200
5 (100%) 4 votes
Chia sẻ :

Bình luận

Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội